ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 21

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1989 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಂದ್ರವು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಜನರನ್ನು ನುರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನುರಿತ, ಅರೆ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.