ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲೂಕು