ಸರ್ಕಾರೀ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಪರಶುರಾಂಪುರ