ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕತ್ತಲಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ