ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಓಬವ್ವನಹಳ್ಳಿ