ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು