ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ, ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು