ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ ಹಿನ್ನೀರು, ತಿಮ್ಮಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ.ಶೇಖರ್ ರವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ