ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಾತಾ ಪಂಡಿತರಾದ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕದ ಪರಿಶೀಲನೆ