ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರಿಂದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ತಾಯಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿಶೀಲನೆ