ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಹಿರಿಯೂರು.