ಬಿಸಿನೀರು ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್