ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿಶೀಲನೆ