ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 20
ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
4 ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-1, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
5 ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-2, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
6 ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-3, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
7 ಯೋಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು