ಡಿಎಂಎಫ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು