ಡಿಎಂಎಫ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು