ಡಿಎಂಎಫ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡ್ಲೆಗುಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು