ಡಿಎಂಎಫ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಈಚಿಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು