ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನಾ

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನಾ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಸಂದೂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು.