ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಕುಡಪುರದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ