ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ,ಎಂಜಿನಿಯರ್,ಪಂಚಾಯತ್,ರಾಜ್,ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್,ವಿಭಾಗ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
4. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು