ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ . ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯರು
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಸ್ಯರು
5. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಡ್ಕೊ, ಬೆಂಗಳೂರು . ಸದಸ್ಯರು
6. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ,ಎಂಜಿನಿಯರ್&ಪಂಚಾಯತ್,ರಾಜ್,ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್,ವಿಭಾಗ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
7. ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಸ್‌ಜೆಎಂಐಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
8. ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
9. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್,ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ,ಪಿ ಮತ್ತು ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಿ ವಿಭಾಗ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
10. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಯುಡಿಸಿ, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
11. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
12. ಜಿಲ್ಲಾ,ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
13. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.