ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗಿಲ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು