ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು